De stichting Limburg in Beweging is opgericht op 21 december 2012. De stichting stelt zichzelf -in het kader van een leven lang sport en bewegen voor alle inwoners van Limburg- ten doel om het algemeen belang te dienen door het verstrekken van middelen aan organisaties met de statuten van Algemeen Nut Beogende Instellingen, inclusief het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het toezicht houden op, het besturen en beheren van, het beschikken over deze organisaties en het verrichten van al wat hier mee verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Een leven lang sport en bewegen voor iedereen in Limburg is van groot belang voor een vitale samenleving. Het beste uit jezelf halen ongeacht je leeftijd, met en zonder beperking, gewoon of speciaal georganiseerd, in de club of in vrije tijd, op school of in de zorginstelling, in de breedte- of de topsport, draagt hiertoe bij.

Sport kan worden ingezet als middel voor de meest uiteenlopende maatschappelijke thema’s zoals strijd tegen overgewicht, tegengaan van vereenzaming, versterken van sociale cohesie en het vergroten van de kwaliteit van leven voor chronisch zieken en mensen met een handicap.

Sport en bewegen zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn, maar helaas geldt dit niet in onze moderne samenleving. De overheid trekt zich verder terug uit het sociale domein en door de crisis neemt ook de armoede in de Limburgse samenleving toe. Hierdoor kunnen 20.000 kinderen, die leven in gezinnen die rond het sociale minimum leven, vaak zaken als contributie en sportkleding niet betalen. Hieronder zijn ook kinderen uit gebroken gezinnen die tijdelijk tot de doelgroep behoren. Elk kind, ook in Limburg, moet deel kunnen nemen aan sport- en beweegactiviteiten. Het haalt kinderen uit een sociaal isolement en geeft hen eigenwaarde.

Mensen met een handicap hebben extra hulp nodig en maken meer kosten om deel te kunnen nemen aan sport- en beweegactiviteiten. Dit geldt ook voor senioren en chronisch zieken.

De vele stichtingen die zich inzetten voor sport en bewegen voor bovengenoemde doelgroepen zijn veelal non-profit organisaties die grotendeels gerund worden door gepassioneerde vrijwilligers. Door de steeds complexere vraagstukken, veranderende wet- en regelgeving en het ontbreken van voldoende financiële middelen ondervinden zij steeds meer problemen op organisatorisch gebied.

De stichting Limburg in Beweging wil financiële middelen verwerven om stichtingen te ondersteunen die een sport- en beweegaanbod hebben voor bovengenoemde doelgroepen, of die begeleidingsactiviteiten aanbieden om sport- en beweegaanbod voor de bovengenoemde doelgroepen mogelijk te maken.

Middelen en ondersteuning worden ter beschikking gesteld indien de stichtingen en/of initiatieven een schriftelijk onderbouwde aanvraag indienen. De stichtingen dienen zelf over de ANBI status te beschikken en zullen desgewenst een (jaar)verslag dan wel begroting moeten overleggen. Alleen Limburgse initiatieven worden ondersteund.

Stichtingen die in aanmerking komen zijn niet gelimiteerd en zijn onder meer:

  • Stichting Bijzonder in Beweging
  • Gehandicaptensportverenigingen
  • Toon Hermans Huizen voor beweegactiviteiten
  • Eurochess Adelante kinderen
  • Jeugdfonds Sport Limburg
  • Iedereen Kan Sporten Limburg

De afgelopen jaren is een bedrag van € 1.000,- gedoneerd aan de Stichting Bijzonder in Beweging (ANBI). De stichting heeft deze middelen besteed in het kader van de bewegingsrecreatie voor complex meervoudig gehandicapten. Deze zogenaamde beweeginstuiven worden georganiseerd voor meer dan 500 cliënten.

Ook het Jeugdfonds Sport heeft deze bijdrage ontvangen. JFS heeft in 2017 meer dan 4.000 kinderen uit kansarme gezinnen in staat gesteld om te sporten. Jeugdfonds Sport Limburg betaalt daartoe de contributie en/of sportkleding tot een bedrag van maximaal € 350,- per kind.